Categorie: Nieuws

Meivakantie

Meivakantie

Van 27 april t/m 10 mei zou het offi­ci­eel mei­va­kan­tie zijn bij de Fluit­hof. Maar van­we­ge de ‘les­sen op afstand’ wil­len ieder­een de gele­gen­heid geven om in de twee­de vakan­tie­week (van­af 4 mei) toch je film­pjes in te stu­ren. We zul­len je in die week gewoon feed­back geven en nieu­we stuk­jes met je voor­be­rei­den.

Pasen

Pasen

Fij­ne Pasen alle­maal! Ook op Goe­de Vrij­dag en Twee­de Paas­dag mag je je film­pjes instu­ren!

Lessen op afstand

Lessen op afstand

De Fluit­hof geeft al enke­le weken indi­vi­du­e­le en duo­les­sen op afstand. Elke leer­ling kan — bij voor­keur op de gebrui­ke­lij­ke les­dag — het inge­stu­deer­de via een film­pje opstu­ren.
Bin­nen 24 uur volgt er van onze kant uit­ge­brei­de feed­back met gebruik van audio- en of beeld­op­na­men. Ook het nieu­we huis­werk wordt op die manier gron­dig voor­be­reid.
Op ver­zoek spe­len wij als docen­ten graag een twee­de stem of pia­no­be­ge­lei­ding voor je in, zodat je ook thuis kan samen­spe­len.
We mer­ken dat dit goed werkt, al zien we natuur­lijk alle­maal uit naar het moment dat we weer live kun­nen les­ge­ven en les nemen!
We hou­den jul­lie op de hoog­te. Goe­de gezond­heid gewenst en ver­geet niet te genie­ten van de len­te!

Spring naar toolbar