Categorie: Nieuws

Zomervakantie

Zomervakantie

Op zater­dag 11 juli gaat de zomer­va­kan­tie in. In de week van 31 augus­tus staan we weer voor jul­lie klaar. De ensem­bles begin­nen medio sep­tem­ber. Eind augus­tus nemen we con­tact met jul­lie op over het nieu­we fluit­roos­ter. Ieder­een een mooie, ont­span­nen en zon­ni­ge vakan­tie gewenst!

Presentatieavond

Presentatieavond

Aan­staan­de vrij­dag 10 juli om 19.00 hou­den we onze Fluit­hof afslui­ting van dit veel­be­wo­gen sei­zoen. We zijn heel blij bij­na al onze leer­lin­gen en hun ouders (en ande­re fans) te mogen ver­wel­ko­men in de mooie Bui­ten­so­ci­ë­teit van de Han­ze­hof. Heel erg fijn dat dit kan! Ook Toe­tiefloe­tie en Flau­tis­si­mo zul­len optre­den.
Let op: de ingang is deze keer de zij-ingang aan de Coe­hoorn­sin­gel. Gas­ten moe­ten zich even mel­den op naam van de leer­ling, zij krij­gen dan een tafel­tje toe­ge­we­zen. Het spreekt voor zich dat je thuis­blijft — hoe jam­mer ook- als je Covid-gere­la­teer­de gezond­heids­klach­ten hebt.
We hopen er een fees­te­lij­ke bij­een­komst van te maken met veel mooie fluit­mu­ziek! Gezien het gro­te aan­tal deel­ne­mers zal de avond onge­veer ander­half uur duren. Er is geen pau­ze! De toe­gang is gra­tis en de zaal is van­af 18.30 open voor publiek.

De rest van de week zijn er elke avond pre­sen­ta­ties van ande­re instru­men­ten, zie pos­ter. Woens­dag zal onze fluit­leer­ling Fan­ny Poteau een aan­tal bij­dra­gen leve­ren aan de talen­ten­klas-avond. NB de talen­ten­klas­avond begint om 19.30 i.p.v. 19.00!

Geslaagd!

Geslaagd!

Geslaagd voor fluitexa­men A: Esther de Jong; B: Breg­je de Goe­de, C: Lot­te Diepe­veen en Sen­ne Rijks, D: Roze­ma­rijn Mor­tier en Skye Ver­rips (foto). Gefe­li­ci­teerd alle­maal! De diplo­ma­uit­rei­king volgt op 10 juli tij­dens de pre­sen­ta­tie­avond in de Bui­ten­so­ci­ë­teit.

Spring naar toolbar