Docenten

Docenten

Gerdien Romeijn

Gerdien Romeijnstu­deer­de dwars­fluit bij Rien de Ree­de en Emi­le Bies­sen, haar tra­ver­so-oplei­ding ont­ving zij van Wil­bert Hazelzet.
Op tra­ver­so is zij als solo­f­lui­tis­te werk­zaam bij barok­or­kest ‘La Sor­pre­sa’ waar­mee zij jaar­lijks tien­tal­len optre­dens ver­zorgt in bin­nen- en bui­ten­land. Ook maakt zij deel uit van diver­se kamer­mu­ziek­en­sem­bles zoals ‘Trio Châ­te­let’, ‘Ensem­ble Le Zép­hy­re’ en ‘Il Presente’.
Als docen­te dwars­fluit en tra­ver­so is Ger­dien al gerui­me tijd ver­bon­den aan het Muze­col­lec­tief in Zut­phen. Zij coör­di­neert tevens diver­se samen­spel-acti­vi­tei­ten voor het Muze­col­lec­tief en samen­wer­kings­part­ner de Muzehof.

 

Remko van der Vegt

stu­deer­de fluit bij Rien de Ree­de, speel­de in het Neder­lands Bach Ensem­ble, Amster­dam Mozart Play­ers en Het Gel­ders Orkest. Tra­ver­so­les­sen volg­de hij bij Wil­bert Hazelzet.
Als tra­ver­sospe­ler maakt hij deel uit van ‘La Sorpresa’.
Rem­ko doceert fluit en tra­ver­so bij de Muziek­ma­ke­rij te Arn­hem en de Muze­hof te Zutphen.
In Arn­hem heeft hij tevens een beschei­den pri­vé les­prak­tijk aan huis voor traverso.

Hij bouwt his­to­ri­sche flui­ten en kop­stuk­ken voor de Boehm­fluit. Ook voert hij repa­ra­ties uit, zowel aan moder­ne flui­ten als traverso’s.

www.remkovandervegt.nl