Docenten

Docenten

Gerdien Romeijn

Gerdien Romeijnstu­deer­de fluit bij Rien de Ree­de en Emi­le Bies­sen, haar tra­ver­so-oplei­ding ont­ving zij van Wil­bert Hazel­zet.
Op tra­ver­so is zij als solo­f­lui­tis­te werk­zaam bij barok­or­kest ‘Con­cer­to Baroc­co’ waar­mee zij jaar­lijks tien­tal­len optre­dens ver­zorgt in bin­nen- en bui­ten­land. Ook maakt zij deel uit van diver­se kamer­mu­ziek­en­sem­bles zoals ‘Le Zép­hy­re’ en ‘Il Pre­sen­te’.
Als docen­te dwars­fluit en tra­ver­so is Ger­dien al gerui­me tijd ver­bon­den aan de Muze­hof in Zut­phen. Zij coör­di­neert daar tevens diver­se samen­spel­ac­ti­vi­tei­ten en is sinds 2012 pro­duc­tie­lei­der van de eind­voor­stel­ling van de Muze­hof.

www.gerdienromeijn.nl

 
 
 
 

Remko van der Vegt

stu­deer­de fluit bij Rien de Ree­de, speel­de in het Neder­lands Bach Ensem­ble, Amster­dam Mozart Play­ers en Het Gel­ders Orkest. Tra­ver­so­les­sen volg­de hij bij Wil­bert Hazel­zet.
Als tra­ver­sospe­ler maakt hij deel uit van ‘Con­cer­to Baroc­co’.
Rem­ko doceert fluit en tra­ver­so aan het Kunst­be­drijf Arn­hem en de Muze­hof te Zut­phen.
In Arn­hem heeft hij tevens een beschei­den pri­vé les­prak­tijk aan huis.
Hij bouwt his­to­ri­sche flui­ten en kop­stuk­ken voor de Boehm­fluit. Ook voert hij repa­ra­ties uit, zowel aan moder­ne flui­ten als traverso’s.

www.remkovandervegt.nl