Inschrijven

Inschrijven

Onder­staand het inschrijf­for­mu­lier voor LESSEN bij de Fluithof.
Inschrij­ven voor de OPSTAPCURSUS?
Kies bij “gewens­te les­vorm” voor de optie “t/m 3e les­jaar” en selec­teer “opstap­cur­sus”.
Inschrij­ven voor SAMENSPEL ? Geef je keu­ze hier­on­der aan. Voor Toe­tiefloe­tie moet tevens apart wor­den aan­ge­meld bij de Muze­hof: www.muzehof.nlWij gaan zorg­vul­dig om met uw gege­vens en gebrui­ken deze uit­slui­tend om con­tact met u te kun­nen opne­men en fac­tu­ren te kun­nen ver­stu­ren. Klik hier voor ons pri­va­cy- en coo­kie­be­leid: www.fluithof-zutphen.nl/privacybeleid/

Wij beves­ti­gen uw inschrij­ving bin­nen 48 uur. 
Mocht u niets van ons horen, wilt u dan via de mail of tele­foon con­tact met ons opnemen?
fluithofzutphen@gmail.com
tel. 026–4453505 of 06–49847799 Gerdien