Lesvormen OUD 9 aug

Lesvormen OUD 9 aug

De Fluit­hof biedt ver­schil­len­de lesvormen.
Voor kin­de­ren advi­se­ren wij een weke­lijk­se les, al dan niet in groeps­ver­band. Vol­was­se­nen kun­nen des­ge­wenst met een ande­re fre­quen­tie les nemen.

De tarie­ven zijn gekop­peld aan de les­vorm en de les­duur. Daar­naast is in over­leg altijd een les­vorm op maat moge­lijk. Voor stu­den­ten gel­den aan­ge­pas­te tarieven.
U kunt in ter­mij­nen beta­len, of voor­af voor het gehe­le jaar. In het laat­ste geval ont­vangt u kor­ting op het totaalbedrag.

Is het les­geld een pro­bleem? Stich­ting Leer­geld kan helpen!
Inmid­dels betaalt Leer­geld Zut­phen al voor veel kin­de­ren (een gedeel­te van) het les­geld voor muzieklessen.
Voor meer infor­ma­tie, kijk op http://www.leergeld.nl/zutphen

Nieuw: OPSTAPCURSUS: een mini­cur­sus van 4 les­sen voor begin­nen­de leerlingen.
Hier­na kan des­ge­wenst wor­den inge­schre­ven voor de regu­lie­re les. Kos­ten € 45,00.

Begin­nen­de leer­lin­gen kun­nen voor het eer­ste les­jaar zon­der kos­ten een fluit lenen. Daar­na advi­se­ren wij graag bij het huren of kopen van een fluit.

Fluithof tarieven

sep­tem­ber 2018 t/m augus­tus 2019

 

1e en 2e lesjaar
(4 betaal­ter­mij­nen)* ineens ter­mijn­be­drag
duo­les 30 minuten € 450,00 € 115,00
indi­vi­du­e­le les 20 minuten € 575,00 € 145,00
indi­vi­du­e­le les 25 minuten € 650,00 € 165,00
indi­vi­du­e­le les 30 minuten € 750,00 € 190,00
van­af het 3e lesjaar
(4 betaal­ter­mij­nen)* ineens ter­mijn­be­drag
duo­les 40 minu­ten / tri­oles 50 minuten € 575,00 € 145,00
indi­vi­du­e­le les 25 minuten € 675,00 € 170,00
indi­vi­du­e­le les 30 minuten € 775,00 € 195,00
boven 18 jaar**
(4 betaal­ter­mij­nen)* ineens ter­mijn­be­drag
indi­vi­du­e­le les 30 minuten € 775,00 € 195,00
1 x per 14 dagen 30 minuten € 425,00 € 110,00
1 x per 14 dagen 45 minuten € 600,00 € 155,00
1 x per 14 dagen 60 minuten € 775,00 € 195,00
10-les­sen­kaart 60 minu­ten individueel*** € 475,00 € 120,00
10 les­sen­kaart 60 minu­ten duoles € 275,00 n.v.t.
10 les­sen­kaart 60 minu­ten trioles € 200,00 n.v.t.
los­se les 60 minuten € 50,00 n.v.t.
stu­den­ten**
(4 betaal­ter­mij­nen)* ineens ter­mijn­be­drag
15 les­sen 45 minu­ten + Syrinx € 575,00 € 145,00
15 les­sen 45 minuten € 475,00 € 120,00
10 les­sen 45 minu­ten + Syrinx € 450,00 € 115,00
10 les­sen 45 minuten € 350,00 € 90,00

* voor vol­was­se­nen van 21 jaar en ouder wor­den de bedra­gen ver­hoogd met 21% btw.

** betaal­da­ta: 1 sept., 1 dec., 1 mrt., 1 jun.

*** 5- en 10-les­sen­kaar­ten zijn maxi­maal 1 cur­sus­jaar geldig

 

Meer les­tijd kopen? Dat kan. De kos­ten zijn € 100 per 5 minu­ten extra. Of € 25 per termijn.

Gezins­kor­ting: indien u voor meer gezins­le­den les­sen afneemt krijgt u van Fluit­hof een kor­ting van 5% op het totaal­be­drag voor de lessen.

 

Vraag een gratis proefles aan