Lesvormen en tarieven

Lesvormen en tarieven


De Fluit­hof biedt ver­schil­len­de lesvormen.
Voor kin­de­ren advi­se­ren wij een weke­lijk­se les, al dan niet in groeps­ver­band. Vol­was­se­nen kun­nen des­ge­wenst met een ande­re fre­quen­tie les nemen.

De tarie­ven zijn gekop­peld aan de les­vorm en de les­duur. Daar­naast is in over­leg altijd een les­vorm op maat moge­lijk. Voor stu­den­ten gel­den aan­ge­pas­te tarieven.
U kunt in ter­mij­nen beta­len, of voor­af voor het gehe­le jaar. In het laat­ste geval ont­vangt u kor­ting op het totaalbedrag.

Is het les­geld een pro­bleem? Stich­ting Leer­geld kan hel­pen! Inmid­dels betaalt Leer­geld Zut­phen al voor veel kin­de­ren (een gedeel­te van) het les­geld voor muzieklessen.
Voor meer infor­ma­tie, kijk op http://www.leergeld.nl/zutphen

Nieuw: OPSTAPCURSUS: een mini­cur­sus van 4 les­sen voor begin­nen­de leer­lin­gen (tot 18 jaar).
Hier­na kan des­ge­wenst wor­den inge­schre­ven voor de regu­lie­re les. Kos­ten € 50,00. Deze cur­sus kan uit­slui­tend afge­no­men wor­den tus­sen 1 novem­ber en 1 juni.

Begin­nen­de leer­lin­gen (tot 18 jaar) kun­nen voor het eer­ste les­jaar zon­der kos­ten een fluit lenen (zolang de voor­raad strekt). Daar­na advi­se­ren wij graag bij het huren of kopen van een fluit.

Bel of mail ons voor een gra­tis proefles!

Tarieven

tarie­ven per 1 sep­tem­ber 2023 t/m 31 augus­tus 2024

(4 betaal­ter­mij­nen)*

1e en 2e lesjaar

1e en 2e lesjaar ineens ter­mijn bedrag
duo­les 30 min. € 480,00 € 125,00
duo­les 45 min. € 680,00 € 175,00
pri­véles les 25 min. € 700,00 € 180,00
pri­véles les 30 min. € 800,00 € 205,00

 

van­af het 3e lesjaar

van­af het 3e lesjaar ineens ter­mijn bedrag
duo­les 45 min. € 700,00 € 180,00
pri­véles les 25 min. € 720,00 € 185,00
pri­véles les 30 min. € 820,00 € 210,00

 

boven 18 jaar** ***

boven 18 jaar ineens ter­mijn bedrag
pri­véles les 30 min. wekelijks € 820,00 € 210,00
15 pri­véles­sen 60 min. € 720,00 € 185,00
15 pri­véles­sen 45 min. € 540,00 € 140,00
10 pri­véles­sen 60 min. € 480,00 € 125,00
10 pri­véles­sen 45 min. € 380,00 € 100,00
10 tri­oles­sen 60 min. € 220,00 n.v.t.

 

stu­den­ten** ***

stu­den­ten ineens termijn­ bedrag
15 les­sen 45 min. +  Syrinx € 620,00 € 160,00
15 les­sen 45 min. € 500,00 € 130,00
10 les­sen 45 min. +  Syrinx € 480,00 € 125,00
10 les­sen 45 min. € 380,00 € 100,00

 

* betaal­da­ta: 1 sep­tem­ber, 1 decem­ber, 1 maart, 1 juni
** voor vol­was­se­nen van 21 jaar en ouder wor­den de bedra­gen ver­hoogd met 21% btw.
*** 5- en 10-les­sen­kaar­ten zijn maxi­maal 1 cur­sus­jaar geldig

Gezins­kor­ting: indien u voor meer gezins­le­den les­sen afneemt krijgt u van Fluit­hof een kor­ting van 5% op het totaal­be­drag voor de lessen.

Vraag een gra­tis proef­les aan

Ger­dien Romeijn
Tele­foon: 06–49847799