Eindproject

Eindproject

wijde wereldDe pro­ject­krant is klaar! het the­ma is “De Wij­de Wereld”.
Er zijn weer aller­lei leu­ke pro­jec­ten waar­aan je mee kunt doen. Wat denk je van lied­jes spe­len en zin­gen bij het kamp­vuur, of lek­ker jazz’en met Dave Bru­beck? Of ga je samen een Eif­fel­to­ren en een stoom­trein bou­wen met de decor­groep? Schrijf je snel in! Hier­on­der vind je een over­zicht van de pro­jec­ten waar­aan flui­tis­ten mee kun­nen doen (kijk wel even naar leef­tijds- en niveau-eisen): 

1. ‘Ik neem je mee!”

De reis kan begin­nen! Wij nemen je mee naar Rome of Parijs, óf gewoon de wereld in. In de gro­te wij­de wereld van muziek is veel te bele­ven en te leren!
We maken er een groot orkest van, met een stoe­re band op de achtergrond.
Zo spe­len, zin­gen en rap­pen we op de beken­de muziek van Gers Par­doel de wij­de wereld tegemoet!

Wie: kla­ri­net, saxo­foon, fluit, hobo, klein koper, trombone
Leef­tijd: t/m 13 jaar
Niveau: A
Wan­neer: ma 15, 22 en 29 juni Zut­phen 16.00 – 16.45
di 16 en 23 juni Gors­sel 16.00 – 16.30
do 25 juni Zut­phen 16.00 – 16.45
do 2 juli allen 16.00 – 16.45
vr 3 juli gene­ra­le allen 15.00 – 15.45
Waar: Zut­phen: juni GMB zaal, 2 juli Dans­huis /Gorssel: Trefpunt
Lei­ding: Bou­kje Musch en Leo­nie van Eldik 

3. ‘In the Pub’

Na de nodi­ge omzwer­vin­gen kun­nen we dan ein­de­lijk even uit­bla­zen in een ech­te Ier­se pub. We begin­nen met veel vro­lijk­heid en don­ker bier, maar daar­na slaat het sen­ti­ment toe…. wat er daar­na gebeurt is nog een ver­ras­sing. Vast­staat dat het hoe dan ook een dol­le boel wordt.

Wie: fluit, pic­co­lo, alt­fluit, bas­fluit (ker­n­en­sem­ble is Syrinx)
Leef­tijd: van­af 14 jaar
Niveau: van­af C
Wan­neer: vr 12, 19 juni 18.30 – 20.00
vr 26 juni 19.15 – 20.45
di 16 en 30 juni 18.30 – 20.00
vr 3 juli gene­ra­le 15.45 – 16.45
Waar: 12 en 19 juni: GMB, 26 juni: Dans­huis, 16 en 30 juni: 1.2
Lei­ding: Rem­ko van der Vegt en Ger­dien Romeijn 

4. ‘Om het kampvuur’

We zijn alweer een poos onder­weg en heb­ben van alles meegemaakt.
Wat is er dan fij­ner dan heer­lijk bij een kamp­vuur te zit­ten, lied­jes te zin­gen en ver­ha­len te ver­tel­len? We heb­ben de mooi­ste en leuk­ste canons en lied­jes uit ver­schil­len­de lan­den voor jul­lie uit­ge­zocht. En die kun­nen soms zelfs door elkaar gespeeld of gezon­gen wor­den! Wist je bij­voor­beeld dat de canon “I like the flo­wers” heel mooi samen­gaat met “Always look at the bright sight of life”? En dat Noor­we­gen en Zwe­den in één canon tege­lijk kun­nen klinken?

Wie: instru­men­ten: blok­fluit, dwars­fluit, akoes­tisch gitaar, accor­de­on, hobo, kla­ri­net, viool, cello
koor: ieder­een die van lek­ker zin­gen houdt
Leef­tijd: alle
Niveau: alle (NB voor zang mag ieder­een zich inschrijven!)
Wan­neer: di 16, 23 en 30 juni 16.30 – 17.45
vr 19 en 26 juni 16.30 – 17.45
vr 3 juli gene­ra­le 16.45 – 17.30
Waar: GMB
Lei­ding: Ger­dien Romeijn en Ivet­te van Laar

5. ‘Ori­ënt Express’

Stap aan boord van de Ori­ënt-Express en reis mee naar het oos­ter­se Istan­bul! Ga mee op deze avon­tuur­lij­ke reis vol rit­mes uit een ande­re wereld.
Met dit arran­ge­ment voor een unie­ke bezet­ting van Ron­do à la Turk van Dave Bru­beck wordt het geheid een spet­te­rend optreden!

Wie: alle instru­men­ten uit het sym­fo­nie­or­kest ( ker­n­en­sem­ble is het Muze­hof Symfonieorkest)
5 pianisten
key­board, slag­werk, gitaar, basgitaar
Leef­tijd: van­af 12 jaar
Niveau: van­af C
Wan­neer: wo 17 en 24 juni, 1 juli 17.15 – 18.45
do 18 en 25 juni 18.30 – 20.00
do 2 juli 18.30 – 20.00
vr 3 juli gene­ra­le 17.00 – 17.45
Waar: GMB, do 2 juli: Danshuis
Lei­ding: Emi­le Engel en Cathe­lij­ne Maat

6. ‘Heim­wee’

Op reis zijn is niet altijd alleen maar leuk. Soms word je ineens over­val­len door heim­wee…. Je wilt gewoon naar huis!
We gaan de song ‘Home’ van Dotan uit­voe­ren in een mooi arran­ge­ment voor vocaal ensem­ble en de spe­lers van de Muze­hof Talentenklas. 

Wie: zang­leer­lin­gen en ande­re geschool­de zangers
Muze­hof Talen­ten­klas (inschrij­ven voor deze groep niet nodig)
Leef­tijd: van­af 14 jaar
Niveau: van­af B
Wan­neer: di 16, 23 en 30 juni 18.30 – 21.00
vr 3 juli gene­ra­le 17.15 – 18.00
Waar: GMB
Lei­ding: Andor Bod­de­ke en Jaap van Elst

7. ‘Pel­grims­tocht’

Onder­weg ont­moe­ten we een groep pel­grims, zij maken een uit­put­ten­de tocht naar een ver pel­grims­oord. Ondanks hun eigen ont­be­rin­gen delen zij water en brood met ons en beu­ren ons op met pel­grims­lie­de­ren, o.a. canons uit het Lib­re Ver­mell de Montserrat. 

Wie: viool, cel­lo, harp, fluit, blok­fluit, hobo, gitaar (deel­ne­mers dur­ven ook zo nodig wat te zin­gen en klein slag­werk te bespelen)
Leef­tijd: vol­was­se­nen en jongeren
Niveau: van­af B
Wan­neer: wo 17 en 24 juni, 1 juli 19.00 – 20.00
vr 3 juli gene­ra­le 17.45 – 18.15
Waar: lokaal 1.2
Lei­ding: Karin Elkerbout

9. ‘On My Bike’ 

We zaten in het vlieg­tuig, we gin­gen met de trein
De tou­ring­car was cool, de rik­sja ook heel fijn
De reis was super­vet, ver­ge­ten zal ik niets….
Maar nu wil ik naar huis, en lek­ker op m’n fiets!
(….en met het heer­lij­ke fun­ky num­mer ‘On my bike’ van Simon Lutz op je kop­te­le­foon ben je er voor je het weet!)

Wie: viool, cel­lo, saxo­foon, kla­ri­net, dwars­fluit, trom­pet, trom­bo­ne, key­board (+ als ker­n­en­sem­ble de band Get Rhythm Plus)
Leef­tijd: alle
Niveau: van­af B
Wan­neer: wo 17 en 24 juni, 1 juli 19.30 – 20.30
vr 3 juli gene­ra­le 18.30 – 19.15
Waar: GMB
Lei­ding: Michael Bür­ger en Henk Olydam

10. ‘Decor’

Wij, Lau­ra, Liset­te en Ruben zijn enthou­si­as­te twee­de­jaars ArtEZ stu­den­ten en wij bege­lei­den dit jaar de decor­work­shop. Omdat het the­ma ‘De wij­de wereld’ is, moe­ten we veel leu­ke en span­nen­de decors maken. Hier­voor heb­ben we natuur­lijk veel men­sen nodig om te hel­pen. Wij zit­ten vol idee­ën en kij­ken ernaar uit om samen met jul­lie aan de slag te gaan!

Wie: ieder­een
Leef­tijd: alle
Niveau: geen erva­ring nodig
Wan­neer: di 16, 23 en 30 juni 16.00 – 18.00
Waar: Muze­hof bene­den­ver­die­ping, lokaal 1.2, buiten
Lei­ding: Lau­ra Meu­len­steen, Liset­te van Noort, Ruben de Waal,
Rem­ko van der Vegt

11. ‘The­a­ter’

Wil je mee­spe­len in enke­le kor­te the­a­ter­acts, om het publiek te ver­ras­sen bij bin­nen­komst en in de pau­ze? Spe­l­er­va­ring is niet nodig, wel een beet­je lef en fan­ta­sie. Denk bij­voor­beeld aan een stel ver­dwaal­de Japan­se toe­ris­ten, een raar soort ver­keers­man­ne­tjes die ieder­een de ver­keer­de kant opstu­ren, ste­war­des­sen die het publiek bij bin­nen­komst voor­be­rei­den op de reis….
De rest ver­zin­nen we samen!

Wie: ieder­een
Leef­tijd: alle
Niveau: geen erva­ring nodig
Wan­neer: ma 15 en 22 juni 16.30 – 18.00
wo 1 juli 16.30 – 18.00
vr 3 juli gene­ra­le 14.45 – 19.15
Waar: juni GMB juli Han­ze­hof BührmannUbbenszaal
Lei­ding: Lie­ke Deelstra

Prak­ti­sche informatie
Data
Repe­ti­ties en work­shops star­ten van­af 15 juni
Gene­ra­le repe­ti­tie vrij­dag 3 juli (tij­den zie bij de afzon­der­lij­ke projecten)
Twee voor­stel­lin­gen zater­dag 4 juli 14.00 en 19.00
Gene­ra­le en voor­stel­lin­gen in de Bühr­man­nUb­bens­zaal van de Hanzehof
Kaartjes
Toe­gangs­prijs € 10,00, kin­de­ren t/m 11 jaar € 6,00
Voor­ver­koop exclu­sief voor Muzehof/Muzecollectiefleerlingen via de ensem­ble­lei­ders 15–19 juni, alge­me­ne ver­koop via de balie van­af 22 juni
DVD is voor­af te bestel­len voor spe­ci­a­le voor­ver­koop­prijs van € 10,00
Inschrijven
Zie omme­zij­de om je in te schrij­ven. Meld je uiter­lijk 15 mei aan!
Je krijgt een beves­ti­gings­mail van de pro­ject­lei­der of je mee kan doen.
Let op: som­mi­ge pro­jec­ten heb­ben een maxi­mum aan­tal inschrijvingen.
Inschrij­ving gaat dan op volg­or­de van aanmelding.
Je mag je natuur­lijk voor meer­de­re pro­jec­ten aanmelden.
Adressen
loca­tie Zut­phen: Muze­hof Coe­hoorn­sin­gel 1 Zutphen
loca­tie Lochem: Lochem­se Kunst­fac­tor Markt 3 Lochem
loca­tie Gors­sel: Het Tref­punt Molen­weg 53–55 Gorssel

Ver­der belangrijk:
Blad­mu­ziek krijg je tij­dig via je docent om thuis in te studeren.
Neem je eigen les­se­naar, voor­zien van je naam, mee naar de repetities.
Over het con­cert krijg je t.z.t. meer infor­ma­tie van je ensembleleider.

Hoe schrijf je je in? 

Stuur uiter­lijk 15 mei een e‑mail naar het mail­adres van het door jou geko­zen pro­ject. Zie de lijst hier­on­der. Je mag aan meer­de­re pro­jec­ten meedoen!
In de mail ver­meld je:
— je naam
— je leeftijd
— je docent
— je instru­ment ( voor koor vul je ‘zang’ in)
— hoe­veel jaar je les hebt gehad
— de titel van het pro­ject waar­voor je je inschrijft

pro­ject e‑mailadres
1. ik neem je mee ikneemjemee2015@hotmail.com
2. ont­dek­kings­rei­zen marcel@flordeluna.nl
3. in the pub remko.vandervegt@gmail.com
4. om het kamp­vuur omhetkampvuur@gmail.com
5. ori­ënt express e.engel@planet.nl
6. heim­wee andorboddeke@online.nl
7. pel­grims­tocht karin_elkerbout@hotmail.com
8. ver­dwaald vioolenzo@jaapvanelst.nl
9. on my bike michaelbuerger2@gmail.com
10. decor l.meulensteen@student.artez.nl
11. the­a­ter liekedeelstra@hetnet.nl

Comments are closed.