Fluitdag

Fluitdag

Dit jaar bestaat de Fluit­hof 10 jaar en dat wil­len we graag met jul­lie vieren!

Op zater­dag 13 mei heb­ben we een fees­te­lij­ke, leer­za­me en gezel­li­ge Fluit­dag geor­ga­ni­seerd voor alle ama­teur­flui­tis­ten in de regio, in ’t Nut Bree­gra­ven 1, Warnsveld.

Wat gaan we doen?

Onze top­do­cen­ten
We heb­ben twee fan­tas­ti­sche flui­tis­ten uit­ge­no­digd om ons deze dag te inspi­re­ren met hun spel en hun ken­nis, Lin­da Speul­man en Tom Sargeaunt.
Tom en Lin­da stu­deer­den bei­den aan de Roy­al Aca­de­my of Music in Lon­den o.a. bij de befaam­de top­flui­tist Wil­li­am Bennett.
Als flui­tist zijn zij actief in orkes­ten en ensem­bles in bin­nen- en buitenland.
Lin­da geeft les op het ArtEZ con­ser­va­to­ri­um, en heeft een vast duo met pia­nis­te Ella Kame­rich (tevens onze pia­nis­te op deze Fluit­dag) en een fluit/harpduo met Marije Vijselaar.
Tom won bij fluit­con­cour­sen ver­schil­len­de prij­zen, en houdt zich naast spe­len ook bezig met het bou­wen van fluit­kop­stuk­ken en fluitreparaties.

Mas­ter­clas­ses
Lin­da en Tom zul­len ons in de och­tend vele fij­ne kneep­jes van het fluit­spel bij­bren­gen met inspi­re­ren­de mas­ter­clas­ses in twee niveaugroepen.
Twaalf deel­ne­mers wor­den voor­af door ons gese­lec­teerd voor een actie­ve les. De ande­re deel­ne­mers zijn ‘actie­ve luis­te­raars’ wat bete­kent dat je je voor­deel doet met alle tips die je hoort, en zelf ook op je fluit mee­doet met de geza­men­lij­ke oefe­nin­gen en spelletjes.
Tom geeft les in het Engels, vind je dit las­tig geef het dan even aan.
Er is op ver­zoek een pro­fes­si­o­ne­le pia­no­be­ge­lei­der beschikbaar.
NB Deze mas­ter­clas­ses zijn voor begin­ners (1e en 2e jaars) nog niet zo geschikt.

Samen­spel
’s Mid­dags is er samen­spel voor ieder­een in drie ver­schil­len­de niveaugroepen.
Lin­da, Tom en ikzelf gaan met jul­lie leu­ke samen­spel­stuk­ken instu­de­ren en natuur­lijk doen we ook een geza­men­lijk stuk. Ook begin­ners zijn zeer wel­kom om mee te doen!

Con­cert
Als afslui­ting laten de ‘mas­ters’ Lin­da en Tom ons een paar van hun favo­rie­te stuk­ken horen, samen met hun vas­te pia­nis­te (en bege­leid­ster op deze Fluit­dag) Ella Kamerich.
Maar in dit slot­con­cert gaan jul­lie zelf ook optre­den! Alle inge­stu­deer­de samen­spel­stuk­ken wor­den uit­ge­voerd, en ook mogen enke­le mas­ter­class-deel­ne­mers hun solo­stuk voorspelen.
Je ouders en ande­re fans zijn van har­te wel­kom, een kaartje kost € 5,00 (aan de zaal ver­krijg­baar, graag cash afre­ke­nen) inclu­sief koffie/thee voor­af en drank­je na afloop.

Eten en drinken
Voor je lunch moet je zelf even zor­gen, maar wij trak­te­ren op pizza’s in de eetpauze.
Kof­fie, thee en limo­na­de zijn de hele dag gra­tis verkrijgbaar.
Na het con­cert kun je napra­ten onder het genot van een drank­je van het huis.

Mee­doen?

Geef je vóór 1 april op via fluithofzutphen@gmail.com. Ver­meld je naam, leef­tijd, aan­tal jaren les en wat je ver­der nog kwijt wilt.
Fluit­hof-leer­lin­gen kun­nen zich ook via hun docent/ensembleleider opgeven.

Kos­ten

Deel­na­me is gra­tis voor Fluit­hof leerlingen/ensembleleden.
Voor niet-Fluit­hof­fers kost het € 15,00 (toe­hoor­der mas­ter­class, samen­spel en pizza).
Je mag dit op de dag zelf ter plek­ke con­tant beta­len óf voor­af over­ma­ken, kies je voor deze laat­ste optie dan stu­ren we je op ver­zoek onze bankgegevens.
Kaart­jes voor het con­cert kos­ten € 5,00 (alleen voor het publiek, voor deel­ne­mers is het natuur­lijk gra­tis), inclu­sief koffie/thee voor­af en drank­je na afloop.

Goed om voor­af te weten

Par­tij­en wor­den ruim van tevo­ren uit­ge­deeld of toe­ge­stuurd. Stu­deer je noten goed in.
De bestaan­de Fluit­hof ensem­bles (Toe­tiefloe­tie, Syrinx, Flui­ten­kruid, Oos­ten­wind) stu­de­ren de muziek tij­dens de nor­ma­le ensem­ble­re­pe­ti­ties in.
Maak je geen deel uit van een Fluit­hof ensem­ble en speel je mee met groep B of C?

— dan stu­deer je je par­tij zelf­stan­dig en met hulp van je fluit­do­cent zo goed moge­lijk in (blad­mu­ziek wordt je na aan­mel­ding toegestuurd)
— en doe je in Zut­phen mee aan twee voor­re­pe­ti­ties: (Arn­hem­mers, over­leg even met Remko)
Groep B (Flute Fiës­ta): op maan­dag­mid­dag 24/4 en 5/5  om 16.30 – 17.30
Groep C (Scher­zo): op dins­dag­avond 25/4 en 9/5 om 18.30 ‑19.45
Deze repe­ti­ties zijn steeds in de Muze­hof­zaal, Muze­hof, Coe­hoorn­sin­gel 1, Zutphen
NB groep A (1e en 2e jaars) stu­deert de muziek in tij­dens de nor­ma­le fluitles.

Dag­pro­gram­ma   

10.00   Ont­vangst deel­ne­mers 

10.30   Mas­ter­clas­ses

13.00   Lunch­pau­ze — tijdens de lunch doen we een fluit­quiz (met leu­ke prijzen;-)

14.00   Samen­spel in ver­schil­len­de nive­aug­roe­pen 

16.00   Tut­ti samenspel

17.00   Eet­pau­ze

18.30   Zaal open voor publiek, kaart­ver­koop aan de zaal à € 5,00 inclu­sief koffie/thee voor­af en drank­je na afloop

19.00   Aan­vang concert

20.30   Nazit

Schrijf je snel in, het kan tot 1 april! 

 

Comments are closed.