Lessen op afstand

Lessen op afstand

De Fluit­hof geeft al enke­le weken indi­vi­du­e­le en duo­les­sen op afstand. Elke leer­ling kan — bij voor­keur op de gebrui­ke­lij­ke les­dag — het inge­stu­deer­de via een film­pje opsturen.
Bin­nen 24 uur volgt er van onze kant uit­ge­brei­de feed­back met gebruik van audio- en of beeld­op­na­men. Ook het nieu­we huis­werk wordt op die manier gron­dig voorbereid.
Op ver­zoek spe­len wij als docen­ten graag een twee­de stem of pia­no­be­ge­lei­ding voor je in, zodat je ook thuis kan samenspelen.
We mer­ken dat dit goed werkt, al zien we natuur­lijk alle­maal uit naar het moment dat we weer live kun­nen les­ge­ven en les nemen!
We hou­den jul­lie op de hoog­te. Goe­de gezond­heid gewenst en ver­geet niet te genie­ten van de lente!

Comments are closed.