Muzeavonden en ensembles afgelast

Muzeavonden en ensembles afgelast

Helaas heb­ben we in over­leg met Muze­hof en Muze­col­lec­tief moe­ten beslui­ten om in ver­band met het Coro­na­vi­rus de Muze­avon­den af te gelas­ten. We gaan bekij­ken of er een ander moment gevon­den kan wor­den om deze als­nog te laten plaatsvinden.
Daar­naast zijn voor­lo­pig alle ensem­ble­les­sen, inclu­sief de talen­ten­klas, opge­schort. De indi­vi­du­e­le les­sen gaan tot nader bericht wel gewoon door.
We vra­gen ieder­een die ver­kou­den of ziek is, thuis te blij­ven. Ver­der reke­nen we op ieders aan­dacht voor de hygiëne.
We hou­den jul­lie via de web­si­te maar ook via de mail op de hoogte. 

Comments are closed.