Succes Syrinx!

Succes Syrinx!

Syrinx finaleSyrinx behaal­de op 5 april de twee­de prijs in het Nati­o­naal Fluit­con­cours voor ensem­bles in Itter­voort. Ook won­nen zij als eni­ge ensem­ble de mas­ter­class prijs. Een fan­tas­tisch resul­taat! Met 164 pun­ten nét geen eer­ste, het scheel­de 1 punt met de winnaar. .…

Op 17 mei krijgt Syrinx een open­ba­re mas­ter­class van Egbert Jan Lou­wer­se (flui­tist bij Neder­lands Fluit­kwar­tet, hoofd­vak­do­cent Prins Claus Con­ser­va­to­ri­um Gro­nin­gen) tij­dens de fina­le­dag van het Nati­o­naal Con­cours cate­go­rie fluitstudenten.

Uit het juryrapport:
“een bij­zon­der fij­ne pre­sen­ta­tie met heel veel ple­zier in muziekmaken”

Mooie Schu­bert, uit­ste­ken­de Brahms!”

het stuk van Wal­ker was span­nend, apart en muzikaal”

jul­lie zijn een leu­ke club flui­tis­ten bij elkaar, ga zeker zo door!”

bui­ten­ge­woon expressief”
oefenen!

Daar­naast had de vier­kop­pi­ge jury natuur­lijk ook aller­lei nut­ti­ge tips hoe het nog beter kan worden…

Comments are closed.