talentenklasconcert

talentenklasconcert


Muze­hof Talen­ten­klas geeft Lunch­con­cert in Geniet­ca­fé Zut­phen op 12 febru­a­ri 11.30 uur.

De Talen­ten­klas van de Muze­hof bestaat uit jeug­di­ge muzi­ka­le talen­ten uit de regio Zut­phen en Lochem. De leden zijn tus­sen de 12 en de 18 jaar jong, maar toch al op vele fron­ten muzi­kaal actief.
Op 12 febru­a­ri a.s. bie­den zij een afwis­se­lend pro­gram­ma met als the­ma Zuid-Ame­ri­kaan­se muziek. Zij heb­ben hier­voor les gehad van een wel heel bij­zon­de­re docent: Mar­tin Verdonk.

Talen­ten­klas-pro­ject Zuid-Ame­ri­kaan­se muziek:
De Muze­hof Talen­ten­klas focust zich deze maand op muziek en rit­mes uit Zuid-Amerika.
Mar­tin Ver­donk is een per­cus­si­o­nist die zijn spo­ren in de muziek reeds ver­diend heeft en speel­de met o.a. Prin­ce, Lio­nel Richie, Cha­ka Kahn maar ook Ilse de Lan­ge, Nick & Simon en nog vele anderen.
Hij nam hen mee in een reis door Zuid-Ame­ri­ka waar hij ver­schil­len­de stij­len behan­del­de. Het mag bij­zon­der heten dat Ver­donk onze talen­ten kon coachen.

Lunch­con­cert
Zon­dag 12 febru­a­ri 11.30 uur
Genietcafé
Oude Born­hof 55–57
7201 DX Zutphen
Entree €3,-

De Talen­ten­klas van Muze­hof Cen­trum voor de Kunsten
De afge­lo­pen jaren tra­den de talen­ten al op bij vele gele­gen­he­den in Zutphen/Lochem en omge­ving. De Talen­ten­klas van Muze­hof Cen­trum voor de Kun­sten staat open voor ieder talent in de regio die de audi­tie haalt en wordt in stand gehou­den door het TOP­fonds en onder­steund door de Rotary.

Comments are closed.