Topconcert

Topconcert

poster concert30 maart talent en samenspel
Zon­dag 30 maart a.s. is er een TOP­con­cert in de Han­ze­hof! Talen­ten­klas en talent­vol­le ensem­bles tre­den op in de prach­ti­ge Bui­ten­so­ci­ë­teit. Lees ver­der voor alle infor­ma­tie en kom luisteren!

Tijd: 30 maart van­af 15.00 to 17.00
Loca­tie: Han­ze­hof, Buitensociëteit
Geor­ga­ni­seerd door: Muzehof

Het con­cert staat in het teken van talent en samen­spel in de prach­ti­ge Bui­ten­so­ci­ë­teit van de Hanzehof.
Leer­lin­gen van de Muze­hof Talen­ten­klas zul­len optre­den, even­als een aan­tal ensem­bles, waar­on­der het Syrinx flui­ten­sem­ble dat geplaatst is voor de fina­le in het Beneluxconcours.
Roe­land Kooi­j­mans, bekend van radio en TV, is gast­heer en ver­zorgt de presentatie.

Muze­hof Cen­trum voor de Kun­sten orga­ni­seert con­cert ‘Talen­ten en Samen­spel’ met het nieu­we regi­o­na­le TOP-fonds op zon­dag 30 maart 15.00 uur in de Bui­ten­so­ci­ë­teit van de Hanzehof.

Lan­ce­ring fonds voor Talen­t­ont­wik­ke­ling Podiumkunsten
Het bij­zon­de­re con­cert wordt finan­ci­eel moge­lijk gemaakt door het fonds voor Talen­t­ont­wik­ke­ling Podi­um­kun­sten (TOP-fonds).
Het TOP-fonds wenst dat alle talent­vol­le kin­de­ren tot bloei kun­nen komen. Muziek en dans maken niet alleen de wereld van het kind mooi­er en rij­ker maar ook dat van hun omgeving.
Con­cert Talen­ten en Samenspel
Zon­dag 30 maart
Aan­vang 15.00 uur
Toe­gang: vrije gift.
Loca­tie: Han­ze­hof, Bui­ten­so­ci­ë­teit, Coe­hoorn­sin­gel 1 Zutphen

Comments are closed.