Volwassenen

Volwassenen

Ook vol­was­se­nen kun­nen weer live les krij­gen. We hou­den in het lokaal 3 meter onder­lin­ge afstand, en de ramen blij­ven open zodat een goe­de ven­ti­la­tie gewaar­borgd is. Tus­sen de les­sen door wor­den tafels en les­se­naars zorg­vul­dig ont­smet. Wie lie­ver onli­ne les krijgt, of op een ande­re manier fluit­les op afstand zou wil­len, hoeft dat alleen maar aan te geven. Dan bekij­ken we in over­leg wat de bes­te moge­lijk­heid is.

Daar­naast star­ten we op 15 sep­tem­ber weer met het vol­was­se­nen flui­ten­sem­ble Syrinx. Alle boven­ge­noem­de voor­zorgs­maat­re­ge­len gel­den uiter­aard ook hier. Van­we­ge de beno­dig­de vier­kan­te meters vin­den de repe­ti­ties dit jaar plaats in de Muze­hof­zaal. Er is nog plaats voor enke­le nieu­we leden!

Comments are closed.