We gaan weer beginnen!

We gaan weer beginnen!

Van­af maan­dag 31 augus­tus star­ten we weer met de live les­sen voor ieder­een. Natuur­lijk vol­gen we nauw­ge­zet alle vei­lig­heids­voor­schrif­ten in ver­band met het Covid virus, we doen het voor­lo­pig op dezelf­de manier als jul­lie al gewend zijn van de laat­ste maan­den vóór de zomervakantie.

Dus:

  • ben je ziek of ver­kou­den: blijf thuis! Als je je fit genoeg voelt kun je een vorm van afstand-onder­wijs krijgen.
  • ont­smet je han­den bij bin­nen­komst van het gebouw
  • houd in de Muze­hof 1,5 meter afstand (geldt niet voor kin­de­ren onder­ling), en volg de aan­ge­ge­ven looproutes
  • je wordt door de docent bin­nen­ge­la­ten, wacht dus even op de gang tot je wordt binnengeroepen
  • in het lokaal blijf je in het gemar­keer­de ‘leer­ling­ge­deel­te’
  • wij zor­gen voor goe­de ven­ti­la­tie en ont­smet­ting van les­se­naars en tafels tus­sen de les­sen door
  • na afloop van de les laat de docent je uit het lokaal, je ver­laat zelf de Muze­hof via de aan­ge­ge­ven route
  • ouders zijn alleen in bij­zon­de­re geval­len wel­kom (op afspraak) om het loop­ver­keer bin­nen het gebouw zoveel moge­lijk te beperken

En ver­der gaan we natuur­lijk gewoon heer­lijk muziekmaken!!

Comments are closed.