Zomervakantie

Zomervakantie

De zomer­va­kan­tie begint voor de mees­te leer­lin­gen na de Podi­um­week, op zater­dag 3 juli.
De laat­ste les is dus op vrij­dag 2 juli. Enke­le vol­was­sen leer­lin­gen heb­ben nog les op maan­dag 5 en dins­dag 6 juli. Na de zomer­va­kan­tie star­ten de les­sen weer van­af maan­dag 30 augus­tus. Zoals elk jaar ver­wach­ten we in de eer­ste les­week ieder­een op zijn oude les­tijd en les­dag. Daar­na maken we in over­leg het nieu­we roos­ter. Alvast een fij­ne vakan­tie allemaal!

Comments are closed.