Reviews

Reviews

Ik heb al zes jaar dwars­fl­uit­les bij Ger­dien. Ik vind haar een hele leu­ke en goe­de juf. Ze geeft mij goe­de tips en de les­sen zijn altijd leuk!

Sen­ne, 13 jaar


Na 20 jaar de dwars­fluit weer opge­pakt en inmid­dels alweer ruim 3 jaar weke­lijks les van Rem­ko en twee­we­ke­lijks repe­ti­tie met het Syrinx Ensem­ble onder lei­ding van Ger­dien. Je wordt uit­ge­daagd om jezelf te ver­be­te­ren, maar altijd in een inspi­re­ren­de en ont­span­nen sfeer. Aan­ra­der om les bij ze te nemen, onge­acht je leef­tijd en ervaring!”

Máas­ja


Tij­dens en na de les­sen bij Ger­dien voel ik mij vro­lijk en ik merk dat ik tij­dens het spe­len alle ande­re din­gen los kan laten. Ger­dien sti­mu­leert mij om te oefe­nen en te spe­len en staat tege­lij­ker­tijd ook open voor mijn eigen inbreng. Ze geeft mij veel moge­lijk­he­den en ze is heel enthou­si­ast. Ik vind het fijn dat Ger­dien mij ook kan bege­lei­den met haar pia­no­spel. Door te spe­len met de ensem­bles mocht ik al snel optre­den wat ik steeds een leu­ke erva­ring vind.”

Lot­te, 14 jaar


De les­sen van Ger­dien wer­ken voor mij ont­span­nend, inspi­re­rend en ik leer steeds weer bij. Ger­dien leert je je eigen muzi­ka­li­teit ver­der te ont­wik­ke­len in een pret­ti­ge en ont­span­nen omgeving.”

Marije


Ik heb altijd zin om naar de les te gaan!”

Anna, 7 jaar


Ik vind het super­leuk bij juf Gerdien.
Bij elke les doen we een toon­lad­der en dan mag je hem uit je hoofd spe­len. Daar­na spe­len we aller­lei lied­jes, de juf speelt dan de twee­de stem of ze speelt de bege­lei­ding op de piano.
Juf Ger­dien is niet streng, maar je moet het lied­je wel goed kun­nen anders moet je het herhalen.
Maar zo vaak komt dat niet voor!!”

Esther
8 jaar


Al meer dan vijf­tien jaar heb ik les bij Ger­dien bij de Fluit­hof. Nog elke les leer ik met ple­zier weer din­gen bij. Ook het samen­spel bij het ensem­ble Syrinx is leuk en leerzaam.”
Anne, 28 jaar


Jana (13 jaar) gaat altijd met veel ple­zier naar haar dwars­fl­uit­les­sen bij Rem­ko. Ze geniet er enorm van en wil eigen­lijk geen les overslaan.”

Nien­ke, moe­der van Jana


Reeds van­af mijn jeugd speel ik dwars­fluit. Dan zou je den­ken dat ik na al die jaren onder­hand uit­ge­leerd zou zijn en dat inge­sle­ten speel­rou­ti­nes niet meer ver­an­derd zou­den kun­nen wor­den. Het tegen­deel is ech­ter waar. Onder ple­zie­ri­ge, vak­kun­di­ge lei­ding wordt er geke­ken naar de per­soon­lij­ke tech­ni­sche aan­dachts­pun­ten wat ten goe­de komt aan het speel­ple­zier. In goed over­leg wordt het te spe­len reper­toi­re geko­zen waar­bij gebruik wordt gemaakt van de bre­de reper­toi­re­ken­nis. Per­soon­lijk vind ik het erg fijn dat er een com­bi­na­tie gemaakt kan wor­den van pri­vé- en ensem­ble-les. De les­sen geven me veel ener­gie en ik hoop er dan ook nog lang gebruik van te mogen maken”.

Mar­cel, 60 jaar


Ik vind dat Ger­dien op een leu­ke en dui­de­lij­ke manier les geeft. In de zeven jaar dat ik les­sen bij haar volg, heb ik een enor­me ont­wik­ke­ling door­ge­maakt en veel geleerd. In de ensem­bles heb ik altijd veel lol en zorgt zij tege­lij­ker­tijd voor een heel mooi eindresultaat”.

Fan­ny, 16 jaar


Ik ervaar de les­sen van Ger­dien altijd als plezierig.
Zelf ben ik nog een begin­ner in het dwars­fluit spe­len, maar ze helpt me om mezelf te ontwikkelen.
Het is leuk om te mer­ken dat ik door regel­ma­tig oefe­nen, nu al een­vou­di­ge lied­jes kan spelen.
Ik hoop nog lang te blij­ven les­sen bij Ger­dien en in de toe­komst nog meer mooie muziek te kun­nen maken.”

Marit
28 jaar


Ik vind dwars­flui­ten hart­stik­ke leuk, voor­al snel­le lied­jes! Vin­ger­oe­fe­nin­gen vind ik niet zo leuk, maar het hoort er wel bij en zo leer je beter fluiten.”

Sarah, 8 jaar


Na een aan­tal jaren pri­véles te heb­ben gehad, speel ik sinds een paar maan­den dwars­fluit bij een har­mo­nie maar ik merk­te dat ik wat extra onder­steu­ning nodig heb om goed mee te kun­nen spe­len. Ook daar­voor kun je bij de Fluit­hof terecht. Samen met Rem­ko speel ik de moei­lij­ke stuk­ken nog eens door en zo kan ik ook beter thuis stu­de­ren. Het dwars­fluit­spe­len wordt op deze manier steeds leuker.
Het is echt muziek­les op maat ;-).”

Ger­da


Ik vind het heel leuk om dwars­fluit te spe­len. De les is altijd erg leuk. De lied­jes uit het blau­we boek speel ik het liefst!”

Isol­de, 8 jaar


Na mijn pen­si­o­ne­ring had ik weer tijd om te flui­ten. Na 25 jaar.. Rem­ko is mijn vijf­de leraar, maar ik heb niet eer­der zo’n inspi­re­ren­de en pret­ti­ge docent gehad. En muziek maken is heel goed voor het oude­re brein!”

Josien


Het is nog­al een uit­da­ging om dwars­fluit te leren spe­len boven de 60.
Ik heb in Ger­dien een per­fec­te vak­vrouw, coach en moti­va­tor. Zij help mij zeer gede­gen, maar ook kri­tisch, de ver­schil­len­de stap­pen door.
De ene keer gaat het slech­ter, de ande­re dag veel beter.
Het is ont­zet­tend leuk!! Ik kan het aanraden.”

Koos 65 jaar.


Ik vind de fluit­les heel leuk en de juf is super aardig!”

Lena, 7 jaar