Tarieven nieuwe opmaak

Tarieven nieuwe opmaak

De Fluit­hof biedt ver­schil­len­de lesvormen.
Voor kin­de­ren advi­se­ren wij een weke­lijk­se les, al dan niet in groeps­ver­band. Vol­was­se­nen kun­nen des­ge­wenst met een ande­re fre­quen­tie les nemen.

De tarie­ven zijn gekop­peld aan de les­vorm en de les­duur. Daar­naast is in over­leg altijd een les­vorm op maat moge­lijk. Voor stu­den­ten gel­den aan­ge­pas­te tarieven.
U kunt in ter­mij­nen beta­len, of voor­af voor het gehe­le jaar. In het laat­ste geval ont­vangt u kor­ting op het totaalbedrag.

Is het les­geld een pro­bleem? Stich­ting Leer­geld kan helpen!
Inmid­dels betaalt Leer­geld Zut­phen al voor veel kin­de­ren (een gedeel­te van) het les­geld voor muzieklessen.
Voor meer infor­ma­tie, kijk op http://www.leergeld.nl/zutphen

Nieuw: OPSTAPCURSUS: een mini­cur­sus van 4 les­sen voor begin­nen­de leerlingen.
Hier­na kan des­ge­wenst wor­den inge­schre­ven voor de regu­lie­re les. Kos­ten € 45,00.

Begin­nen­de leer­lin­gen kun­nen voor het eer­ste les­jaar zon­der kos­ten een fluit lenen. Daar­na advi­se­ren wij graag bij het huren of kopen van een fluit.

Bel of mail ons voor een gra­tis proefles!

Tarieven

tarie­ven per 1 sep­tem­ber 2018 t/m 31 augus­tus 2019

(4 betaal­ter­mij­nen)*

1e en 2e lesjaar

1e en 2e lesjaar ineens ter­mijn bedrag
duo­les 30 min. € 450,00 € 115,00
pri­véles les 20 min. € 575,00 € 145,00
pri­véles les 25 min. € 650,00 € 165,00
pri­véles les 30 min. € 750,00 € 190,00

 

van­af het 3e lesjaar

van­af het 3e lesjaar ineens ter­mijn bedrag
duo­les 40 min. € 575,00 € 145,00
pri­véles les 25 min. € 675,00 € 170,00
pri­véles les 30 min. € 775,00 € 195,00

 

boven 18 jaar** ***

boven 18 jaar ineens ter­mijn bedrag
pri­véles les 30 min. € 775,00 € 195,00
18 les­sen 30 min. € 425,00 € 110,00
18 les­sen 45 min. € 600,00 € 155,00
18 les­sen 60 min. € 775,00 € 195,00
10 pri­véles­sen 60 min. € 475,00 € 120,00
10 duo­les­sen 60 min. € 275,00 n.v.t.
10 tri­oles­sen 60 min. € 200,00 n.v.t.
los­se les 60 min. € 50,00 n.v.t.

 

stu­den­ten** ***

stu­den­ten ineens termijn­ bedrag
15 les­sen 45 min. + Oostenwind € 575,00 € 145,00
15 les­sen 45 min. € 475,00 € 120,00
10 les­sen 45 min. + Oostenwind € 450,00 € 115,00
10 les­sen 45 min. € 350,00 € 90,00

 

* betaal­da­ta: 1 sep­tem­ber, 1 decem­ber, 1 maart, 1 juni
** voor vol­was­se­nen van 21 jaar en ouder wor­den de bedra­gen ver­hoogd met 21% btw.
*** 5- en 10-les­sen­kaar­ten zijn maxi­maal 1 cur­sus­jaar geldig

Meer les­tijd kopen? Dat kan. De kos­ten zijn € 100 per 5 minu­ten extra. Of € 25 per termijn.

Gezins­kor­ting: indien u voor meer gezins­le­den les­sen afneemt krijgt u van Fluit­hof een kor­ting van 5% op het totaal­be­drag voor de lessen.

Vraag een gra­tis proef­les aan