Wat is de Fluithof

Wat is de Fluithof

De Fluit­hof is een veel­zij­di­ge dwars­fluit­school met een Zut­phen­se en een Arn­hem­se loca­tie. In Zut­phen wer­ken wij nauw samen met de Muze­hof en in Arn­hem met het Rozet.

Fluit­hof Zut­phen maakt deel uit van het Muze­col­lec­tief www.muzecollectief.nl, een samen­wer­kings­ver­band van onge­veer 30 pro­fes­si­o­ne­le muziek­do­cen­ten die allen in het gebouw van de Muze­hof aan de Coe­hoorn­sin­gel les­ge­ven. Hier­door zijn aller­lei ensem­bles en samen­spel­pro­jec­ten een­vou­dig te realiseren.

Zo zijn er naast ver­schil­len­de voor­speel­avon­den een jaar­lijks terug­ke­rend win­ter­con­cert op een sfeer­vol­le loca­tie in de omge­ving, een ensem­ble­con­cert in de Bui­ten­so­ci­ë­teit van de Han­ze­hof in het voor­jaar en een fami­lie­con­cert waar­bij muzi­ka­le gezin­nen en fami­lies optre­den. De gro­te eind­pre­sen­ta­tie in de Han­ze­hof, waar­aan ook dans en the­a­ter mee­wer­ken is al jaren een begrip.

De docent is Ger­dien Romeijn (zie hieronder).

De Fluit­hof staat voor dwars­fl­uit­les op maat: kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen krij­gen les op een manier die aan­sluit bij hun wen­sen en behoef­ten. Zowel groeps­les als indi­vi­du­e­le les zijn mogelijk.

Alle muziek­stij­len komen aan bod, en er is veel ruim­te voor samen­spel op elk niveau. 

Ons doel is elke leer­ling het ple­zier van muziek­ma­ken te laten erva­ren, in com­bi­na­tie met het stap voor stap leren beheer­sen van het instru­ment. Noten leren lezen gaat spelenderwijs.
De docen­ten bege­lei­den zelf hun leer­lin­gen op fluit en op pia­no. Ook wor­den meespeel-cd’s gebruikt.

Wij bie­den onze leer­lin­gen veel extra’s:
Zeer veel samen­spel­mo­ge­lijk­he­den. Meer­de­re malen per jaar gele­gen­heid om op te tre­den. Ieder jaar een Fluit­dag met wis­se­lend pro­gram­ma: bij­voor­beeld een mas­ter­class, con­cert, samen­spel etc.
Leve­ring van blad­mu­ziek. Fluit­on­der­houd en ‑repa­ra­ties. Advies bij koop of huur van een instru­ment. Het eer­ste jaar kun­nen begin­ners (tot 18 jaar) gra­tis een dwars­fluit lenen, zo lang de voor­raad strekt.

 

Wie ben ik


Ik geef al vele jaren met veel ple­zier fluit­les aan kin­de­ren en vol­was­se­nen en lei­den ver­schil­len­de flui­ten­sem­bles en kamermuziekgroepen.

Ook als uit­voe­rend musi­cus ben ik actief in diver­se orkes­ten en kamermuziekensembles.

Daar­naast orga­ni­seer ik voor­stel­lin­gen en samenspelprojecten.

Mijn passie voor muziek en voor de dwarsfluit wil ik graag delen en doorgeven!

Vraag een gratis proefles aan